e-Překlady.org

Publikační činnost

Během svého profesního života se věnuji také překladatelské činnosti. Níže je uvedený výběr referenčních publikací.

Chci se dozvědět více

1. Maršálková, E. – Schönová, L., Němčina pro posluchače FTVS, Praha SPN 1977.

2. Maršálková, E. – Schönová, L., Němčina pro nefilology, Praha SPN1977.

3. Maršálková, E. – Linhartová, A., V. mezinárodní konference v Berlíně. Cizí jazyky ve škole 8/1977/78.

4. Maršálková E., K některým problémům při koncepci učebnic němčiny pro začátečníky, Cizí jazyky ve škole 5/1978/79.

5. Maršálková E., Einige Probleme beim Verfassen von Deutschlehrbüchern für Anfänger. Linguistische und methodische Grundlagen des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts, Humboldtuniversität zu Berlin 1979.

6. Maršálková E., Gegenwärtiger Zustand des deutschen Konjunktivs. Germanistische Dissertationen in Kurzfassung, Verlag Peter Lang, Bern 1979.

7. Podhajská E. - Smetana E. Cvičebnice němčiny pro posluchače teorie kultury, Praha SPN 1980.

8. Podhajská E., Konjunktiv v odborném stylu. Cizí jazyky ve škole 2/1980/81.

9. Podhajská E., Gerundivum v německém odborném stylu, Sborník katedry jazyků UK PedF, UK Praha 1989.

10. Podhajská E., Einige grammatische Erscheinungen in der deutschen Fachsprache aus der Sicht der Übersetzung ins Tschechische und der methodischen Gestaltung, referát na sympóziu v Moskvě 1992.

11. Podhajská E., Mezinárodní sympózium v Moskvě. Cizí jazyky 9-10/1992/93. 12. Podhajská E., Vliv feministického hnutí v SRN na německý jazyk. Cizí jazyky, 5–6, 1995/96.

13. Podhajská E. oponentský posudek k výzkumnému úkolu Integrace CALL programů do výuky VŠ (řešitelka M. Hanzlíková), 1997, UK FF.

14. Podhajská E. K výuce odborného stylu cizího jazyka. Cizí jazyky 1–2, 1997/98.

15. Podhajská E., recenze knihy: David Gruber, Jak se efektivně učit cizímu jazyku. Cizí jazyky 3-4, 1997-98.

16. Podhajská E., Studentky naší fakulty v SRN. Informatorium Fakulty pedagogické‚ UK 16/1998.

17. Podhajská E., Složitý anteponovaný přívlastek v německém odborném stylu a způsoby jeho překladu do češtiny. Ročenka Klubu moderních filologů 1998.

18. Podhajská E., recenze: Dreyer - Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Cizí jazyky 3-4. 1998/1999.

19. Podhajská E.: Slovníček důležitých termínů z německé gramatiky, UK PedF 1999.

20. Podhajská E.: Neue tschechische Lehrbücher für Deutsch vom Standpunkt der Grammatik aus, přednáška pro posluchače Otto-Friedrich-Universität, Bamberg 1. 12. 1999 2 hodiny. 21. Podhajská E., recenze knihy: J. Buscha et. al., Grammatik in Feldern. Cizí jazyky 2, 1999 – 2000.

22. Podhajská E. - Švermová D., recenze knihy: Dusilová, D. et al., Sprechen Sie Deutsch? Cizí jazyky 5, 1999 – 2000.

23. Podhajská E. – Nečasová, P. Problémy žáků se specifickými poruchami učení při vyučování cizím jazykům, přednáška na 11. semináři k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků, 13. 4. 2000, PedF UK.

24. Podhajská E. Entwicklungstendenzen in der Syntax der deutschen Gegenwartssprache, přednáška pro učitele středních škol, 27. 4. 2000, Pedagogické centrum v Hradci Králové, 5 hodin.

25. Podhajská E.: Slovníček důležitých termínů z německé gramatiky, rozšířené vydání, UK PedF 2000.

26. Podhajská E. – Nečasová, P. Specifické poruchy učení a výuka cizích jazyků (I). Cizí jazyky 2, 2000 – 2001.

27. Podhajská E. Příspěvek ke kontrastivnímu studiu cizího jazyka, referát na vědecké konferenci kateder cizích jazyků UK PedF 30. 11. 2000.

28. Podhajská E. – Nečasová, P. Specifické poruchy učení a výuka cizích jazyků (II) Cizí jazyky 3, s. 79 – 81, 2000 – 2001.

29. Podhajská E. Entwicklungstendenzen in der Morphologie der deutschen Gegenwartssprache, přednáška pro učitele středních škol, 9. 3. 2001, Pedagogické centrum v Hradci Králové, 5 hodin.

30. Podhajská E. - Nečasová, P. Specifické poruchy učení a výuka cizích jazyků – co v článku nebylo, přednáška pro učitele středních škol na okresní konferenci učitelů středních škol v Zábřehu; pořadatel: Pedagogické centrum Šumperk, 11. 4. 2001, 2 hodiny.

31. Podhajská E. - Nečasová, P. – Kučera, P. Katedra germanistiky . Informatorium Fakulty pedagogické‚ UK 31/2001.

32. Podhajská E. Tschechische Deutschlehrbücher vor der Wende 1989 und danach aus grammatischer Sicht, přednáška na Pädagogische Hochschule Freiburg, 26. 9. 2001, 2 hodiny.

33. Podhajská E. Transfer und Interferenz im Grammatikunterricht - Unterschiede zwischen dem deutschen und dem tschechischen syntaktischen System, přednáška 23. 10. 2001 na Otto – Friedrich – Universität Bamberg, 2 hodiny.

34. Podhajská E. Entwicklungstendenzen in der Morphologie der deutschen Gegenwartssprache II – pokračování; přednáška pro učitele středních škol, 22. 11. 2001, Pedagogické centrum v Hradci Králové, 5 hodin.

35. Podhajská E. Entwicklungstendenzen in der Syntax der deutschen Gegenwartssprache II – pokračování; přednáška pro učitele středních škol, 16. 1. 2002, Pedagogické centrum v Hradci Králové, 5 hodin.

36. Podhajská E. Příspěvek ke kontrastivnímu studiu cizího jazyka (německá spojka bevor z hlediska její ekvivalence v češtině). Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků, sborník UK PedF, vydavatel: UK PedF 2002. ISBN 80–7290-076-5. s. 91 – 94

37. Podhajská E. Grammatik in Feldern – přednáška pro učitele středních škol na okresní konferenci vyučujících AJ, NJ a FJ na ZŠ a SŠ, konané pod záštitou Gymnázia Zábřeh 9. dubna 2002 – 1 hodina.

38. Podhajská E. Tschechisches Schulwesen – přednáška pro učitele na německých učňovských školách (Speyer), 24. dubna 2002, velký sál UK PedF, M. D. Rettigové 4, 2 hodiny.

39. Podhajská E. Geschichte der Karls-Universität und Deutschunterricht an den tschechischen Hochschulen, přednáška pro žáky německých gymnázií, 18. září 2002, UK PedF Celetná 13 (posl. č. 1) UK PedF, 2 hodiny.

40. Podhajská E. Grammatik in Feldern – Feld der Begründung, přednáška pro učitele základních a středních škol, 22. října 2002, Pedagogické centrum v Hradci Králové, 5 hodin.

41. Podhajská, E. Entwicklungstendenzen in der Morphologie der deutschen Gegenwartssprache, přednáška pro učitele středních škol, 7. října 2003, Pedagogické centrum v Hradci Králové, 5 hodin.

42. Nečasová, P. – Lachout, M. – Podhajská, E. Přijímací testy na katedře germanistiky UK PedF v Praze. Cizí jazyky 4 2003-2004, s.149-151.

43. Podhajská, E. Vliv mezijazykové interference na osvojování německého jazyka v oblasti gramatické, přednáška pro učitele základních a středních škol, 31. března 2004, Pedagogické centrum v Hradci Králové, 5 hodin.

44. Podhajská, E. Vliv vnitrojazykové interference na osvojování německého jazyka v oblasti gramatické, přednáška pro učitele základních a středních škol, 28. dubna 2004, Pedagogické centrum v Hradci Králové, 5 hodin.

45. Podhajská, E. Konfrontative Linguistik und ihre Leistung, příspěvek na konferenci v Košicích – Cudzie jazyky komunikatívne – efektívne – kvalifikovane pořádáno katedrou jazyků Technické univerzity v Košicích, katedrou jazyků Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Centrem cizích jazyků Karl- Franzens-Universität ve Štýrském Hradci 20. května 2004 20 minut

46. Podhajská, E. Beitrag zum tschechisch-deutschen Sprachvergleich – Einige interferenzgefährdete syntaktische Erscheinungen aus konfrontativer Sicht, příspěvek v Banské Bystrici na VII. konferenci Svazu učitelů němčiny a germanistů Slovenska, 1. – 4. září 2004, příspěvek přednesen 3. září 2004, 20 minut, název konference: Europäische Sprachenvielfalt – Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache?

47. Podhajská, E. Lingvistika jako priorita v přípravě učitelů cizích jazyků, příspěvek v Brně na konferenci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 20. září 2004, 20 minut název konference: Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru „Učitelství německého jazyka pro základní školy“

48. Podhajská, E. Vliv interference na osvojování německého jazyka v oblasti lexikální, přednáška pro učitele základních a středních škol, 13. října 2004, Pedagogické centrum v Hradci Králové, 5 hodin.

49. Podhajská, E. recenze učebnice němčiny: Willkop, E.-M. – Wiemer, C. – Müller- Küppers, E. – Eggers, D. – Zöllner, I.: Auf neuen Wegen – Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe. Cizí jazyky 2 2004-2005, s. 66. roč. 48 ISBN 1210-0811.

50. Podhajská, E. – Höppnerová, V. – Nečasová, P. 7. konference Svazu učitelů němčiny a germanistů Slovenska. Cizí jazyky 2 2004-2005, s. 64. roč. 48 ISBN 1210-0811.

51. Podhajská, E. Lingvistika chyb, předmět jejího výzkumu a její význam pro lingvodidaktiku, příspěvek na semináři Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků II, 3. 12. 2004, velký sál UK PedF, M. D. Rettigové 30 minut.

52. Podhajská, E. recenze učebnice Český jazyk – Intenzivní kurz na základě němčiny pro mírně pokročilé, autoři: PhDr. Helena Hasilová, PhDr. Jiří Hasil, PhDr. Eva Hájková, CSc., Dr. Monika Zielinski. Nepublikovaná recenze pro nakladatelství Karolinum 2005.

53. Podhajská, E. Konfrontační lingvistika a její přínos ostatním vědám. Cudzie jazyky komunikatívne – efektívne – kvalifikovane, sborník příspěvků z konference v Košicích pořádané katedrou jazyků Technické univerzity v Košicích, katedrou jazyků Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Centrem cizích jazyků Karl-Franzens-Universität ve Štýrském Hradci, vydala Univerzita P.J. Šafárika v Košicích 20. – 21. května 2004, s. 204 – 206. ISBN 80–7097-571-7.

54. Podhajská, E. Medien und Qualität, příspěvek v Trnavě na konferenci Tvorivé využívanie moderných technológií vo vyučovaní cudzích jazykov na školách rozličných stupňov, pořádané Pedagogickou fakultou Trnavské univerzity 23. června 2005, Katedrou moderních filologií, 20 minut

55. Podhajská, E. Lingvistika jako priorita v přípravě učitelů cizích jazyků. Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru „Učitelství německého jazyka pro základní školy.“ Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, (katedra německého jazyka a literatury), svazek 182, řada cizích jazyků č. 2, editoři: Věra Janíková, Tomáš Káňa, Brno 2005, s. 92 – 94, ISBN 80-210-3697-4.

56. Podhajská, E. Odborný posudek učebnicového komplexu Studio d A1 autoři: Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme, Christel Bettermann, Regina Werner, nakladatelství Cornelsen Verlag Berlin zpracování českého vydání: Věra Janíková; 10 s., nepublikovaná recenze, pro: MŠMT 2005

57. Podhajská, E. Odborný posudek učebnicového komplexu em neu - Hauptkurs autoři: Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Alexandra Schlemmer nakladatelství Hueber Verlag 10 s., nepublikovaná recenze, pro: MŠMT 2005

58. Podhajská, E. Odborný posudek učebnice Český jazyk – 1. část učebnice pro začátečníky (autorka: Mgr. Zina Kopecká), určeno pro ředitelství Německé školy v Praze Schwarzenberská 1/700, 158 00 Praha 5

59.. Podhajská, E. Die syntaktische Ebene der deutschen Gegenwartssprache aus diachroner Sicht, přednáška pro katedru německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Komenského univerzity v Bratislavě, 10. 11. 2005, 90 minut

60. Podhajská, E. Zum Einfluss der Interferenz auf die Fremdsprachenaneignung. Ergebnisse einer sprachdidaktischen Forschung in Kurzfassung. Jazyk a komunikácia. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. Sborník příspěvků z II. konference s mezinárodní účastí 19. – 20. května 2005 Bratislava. Nakladatelství RETAAS, s.r.o. Bratislava. ISBN 80-89113-22-2. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta s. 244 - 247

61. recenze článku Helena Vedralová, K základním aspektům obecné frazeologie v časopise Acta oeconomica Pragensis nakladatelství Oeconomica ISSN 0572 3043 (VŠE) 2006

62. recenze Věra Höppnerová, Zrádná slova v němčině (pro nakladatelství EKOPRESS) Praha 2006

63. Podhajská, E. – Nečasová, P. (editorky) Činnostní pojetí vyučování cizím jazykům. Sborník příspěvků z konference konané na UK PedF 30.9. 2004. Praha 2006. ISBN 80-7290-206-4.

64. Nečasová P., Podhajská E.: Úvod: Činnostní pojetí vyučování cizím jazykům (Sborník příspěvků z konference Činnostní pojetí vyučování cizím jazykům na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií konané 30. září 2004 na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě.) editorka s P. Nečasovou. UK-PedF Praha 2006. ISBN 80-7290-206-4.

65. Podhajská, E. – BERGEROVÁ, M. – SMETANA, E. Textová učebnice němčiny pro posluchače pedagogické fakulty. UK PedF Praha 2006. ISBN 80-7290-260-1.

66. Podhajská, E. Medien und Qualität. Sborník Tvorivé využívanie moderných technológií vo vyučovaní cudzích jazykov na školách rozličných stupňov, pořádané Pedagogickou fakultou Trnavské univerzity 23. června 2005, Katedrou moderních filologií. Trnava 2006. ISBN 80-8082-063-5.

67. Podhajská, E. odborný posudek učebnicového komplexu Optimal A1 (autoři Müller Martin, Rusch Paul, Scherling Theo, Wertenschlag Lukas; nakladatelství Langenscheidt), nepublikovaná recenze, pro potřeby MŠMT.

68. Podhajská, E. odborný posudek učebnicového komplexu Berliner Platz (autoři: Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling, Anne Köker; nakladatelství Langenscheidt) nepublikovaná recenze, pro: MŠMT 2006.

69. Podhajská, E. odborný posudek učebnicového komplexu Optimal A2 (autoři Müller Martin, Rusch Paul, Scherling Theo, Wertenschlag Lukas; nakladatelství Langenscheidt), nepublikovaná recenze, pro: MŠMT 2007.

70. Podhajská, E. odborný posudek učebnicového komplexu Český jazyk 1 – 4 (autorka PhDr. Věra Martinková, CSc.; nakladatelství Tripolia, s.r.o.) nepublikovaná recenze, pro: MŠMT 2007.

71. Podhajská, E. Odborný posudek učebnicového komplexu Studio d A2 autoři: Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme, Christel Bettermann, Regina Werner, nakladatelství Cornelsen Verlag Berlin – Fraus Plzeň zpracování českého vydání: Věra Janíková) 10 s., nepublikovaná recenze, pro: MŠMT 2007.

72. Podhajská, E. Odborný posudek učebnicového komplexu Sprechen Sie Deutsch? 2 (autoři: Dusilová Doris, Kolocová Vladimíra, Brožíková Lucie, Goedert Ralf, Schneider Mark, Vachalovská Lenka, Krüger Jens; nakladatelství Polyglot) nepublikovaná recenze, pro: MŠMT 2007.

73. Podhajská, E. Zamyšlení nad knihou A. Hielscher et al. Deutsch-tschechisches Fehlerlexikon. Sborník výzkumné a tvůrčí činnosti učitelů a studentů SVŠES Praha 2006. ISBN 978-80-86744-62-9.

74. Podhajská, E. recenze učebního textu Bergerová, M. – Drnková, L. – Smetana, E. Textová cvičebnice němčiny pro pokročilé, Praha : Karolinum 2008 Sborník výzkumné a tvůrčí činnosti učitelů a studentů SVŠES Praha 2007. ISBN 978-80-86744-79-7.

75. Podhajská, E. Přehled německé gramatiky (skládanka). Nakladatelství Ing. Petr Kupka Praha 2009. ISBN 978-80-87020-80-7.

76. Podhajská, E. lektorka českého vydání pedagogické příručky:Rupert Herzog, Násilí není řešení.Fraus 2009. ISBN 978-80-7238-850-9.

77. Podhajská, E. lektorka českého vydání pedagogické příručky Walter Vogel Jak se učí učitelé. Fraus 2009. ISBN978-80-7238-851-6.

78. Bendl, Stanislav (garant publikace 20 spoluautorů), Podhajská Eva Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. Praha: UK PedF, 2011. ISBN 978-80-7290-517-1.

79. Podhajská, E. Učení cizím jazykům a bilingvismus. MARKOVÁ, L., HÁLA, M. (eds.) Sborník tvůrčí činnosti učitelů a studentů SVŠES. Praha: SVŠES, 2014. ISBN 978-80-86744-96-4.

80. Podhajská, E. K hodnocení žákovských chyb v cizím jazyce. Sborník tvůrčí činnosti učitelů a studentů. Praha: SVŠES, 2012. ISBN 978-80-86744-91-9.

81. Podhajská Eva Demographische Probleme im heutigen Deutschland aus sprachlicher Sicht. Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje v České republice, Evropské unii a ve světě (sborník z mezinárodní vědecké konference konané na SVŠES Praha, 27. listopadu 2015). ISBN 978-80-7523-015-7.

82. Podhajská Eva Němčina 500 vět k překladu – cvičebnice pro pokročilé. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0666-0.